Årsstämma för Östers Support AB

Kallelse till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788. Måndag den 12 mars 2018 klockan 18.00 på restaurang Östergatan. 

 

Deltagande meddelas till Mats Egeholm senast den 5 Mars 2018 via mail. Förslag på dagordning nedan:

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman

1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Lägesrapport, bolaget samt Östers IF

7. Framläggande av årsredovisning för 2017 samt revisionsberättelse.

8. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

11. Nyemission. Årsstämman föreslås fatta följande beslut: Årsstämman i Östers Support AB (publ) bemyndigar härmed styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om högst 3 427 750 kronor i aktiekapital med högst 685 550 aktier med en överkurs om högst 11 572 250 kronor och allt tillhopa till ett högsta belopp om 15 000 000 kronor. De nyemitterade aktierna skall vara av serie B med en röst per aktie..

Avslutning

 

Växjö den 5 Februari 2018                           
På styrelsens uppdrag                                 
Mats Egeholm VD                                                                      

 

Här kan du ladda ner årsredovisningen.